Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Metaveri Kurumsal Kayıt

ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/12/2014 No : 2014/7179 Dayandığı Kanunun Tarihi : 3/5/1985 No : 3194 Dayandığı KHK’nin Tarihi : 29/6/2011 No: 644 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 20/3/2015 No : 29301 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 55

Metaveri

MADDE 8- (1) Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi metaveri profili, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ve kullanıcı gereksinimleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.

(2) Coğrafi veri temaları kapsamında kalan ve paylaşılmak istenen diğer coğrafi veri, coğrafi veri seti ve coğrafi veri servislerine ait metaveriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi metaveri profiline uygun olarak üretici kurum ve kuruluş tarafından hazırlanır ve coğrafi veri portalına bedelsiz olarak kaydedilir.

(3) Kurum ve kuruluşlar, üreticisi oldukları coğrafi verilerin, coğrafi veri setlerinin ve coğrafi veri servislerinin metaverisinin tam, güncel ve doğru olmasını sağlarlar.

Coğrafi veri ve veri setleri

MADDE 9- (1) Coğrafi verilerin, coğrafi veri setlerinin ve coğrafi veri servislerinin doğruluğundan, güncelliğinden ve içeriğinden üreticisi kurum ve kuruluş sorumludur.

(2) Coğrafi veri temalarına ilişkin veri tanımlama dokümanları, kurum ve kuruluşların gereksinimlerine, uluslararası standartlara uygun olarak ve tema çalışma gruplarının görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanır ve güncellenir.

07 KASIM 2019 TARİHLİ 49 NOLU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 Kararname’ye göre, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin; kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi görevleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir.

49 Nolu Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği tüm kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları ve ürettikleri coğrafi verileri metaverileri ile birlikte, tanımlama dokümanlarına uygun olarak ulusal coğrafi bilgi platformu ile paylaşırlar. Böylece farklı kurumlardan alınması gereken verilerin bir tek platform üzerinden alınmasını sağlanacaktır. Bu kapsamda hem zaman hem de maliyet tasarrufu oluşturulacaktır.

•          Sorumluluk alanındaki coğrafi verilerin tanımlama dokümanlarına uyumlu olmasının sağlanması,

•          Üretilen coğrafi verilerin erişim ve paylaşım durumlarının belirlenmesi,

•          Coğrafi verilerin metaverilerinin ulusal metaveri standartlarına uygun olmasının sağlanması,

•          Oluşturulacak olan web servislerinin (OGC standartlarında) TUCBS birlikte çalışabilirlik rehberinde belirtilen kriterlerde oluşturulmasının sağlanması,

•          Coğrafi verilere ait harita servislerinin de bulunduğu standart metaverilerin ulusal coğrafi bilgi platformuna otomatik olarak gelmesini sağlayan ulusal standartlarda harvest servislerin oluşturulmasının sağlanması,

•          Diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili coğrafi verilere erişim sağlanması için ulusal coğrafi bilgi platformundan metaveri arama/bulma/kullanma fonksiyonlarının olduğu katalog servislerinin oluşturulmasının sağlanması,

•          TUCBS altyapısı ile güvenli ağ bağlantılarının oluşturulmasının sağlanması.

KURUMSAL KULLANICI YETKİLENDİRME SÜRECİ

Coğrafi Bilgi Platformu (https://atlas.gov.tr); Merkez, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ve diğer portalı kullanan kurum ve kuruluşlar tarafından üretilip portal üzerinden servis edilen coğrafi veriler ile yine portal uygulaması içerisinde üretilen coğrafi verilerin, hangi kurum tarafından, nasıl, ne zaman, hangi detay ve hassasiyette üretildiği gibi veriye ait kimlik bilgilerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, üreten, güncelleyen ve yöneten uygulamadır. İnternet tarayıcısı üzerinden Coğrafi Bilgi Platformu (https://atlas.gov.tr)  uygulama linkinin adresi girilerek portala erişim sağlanır.

Kayıt olan kullanıcı sistem yöneticisi tarafından metaveri yönetim işlemleri için yetkilendirilerek bilgilendirme yapılır. Metaveri yönetim işlemleri için yetkilendirilen kullanıcı Şekil 5 ile gösterilen Kullanıcı Girişi üzerinden Ulusal Coğrafi Bikgi Platformu Metaveri Kayıt Portalına "Detayına Git" aracılığıyla uygulamaya yönlendirilir.

KURUMSAL METAVERİ KAYIT SÜRECİ

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından coğrafi veriye ait metaveri girişi için yetkilendirilen personel tarafından Metaveri Kayıt Portalı aracılığıyla yapılmaktadır. TUCBS Metaveri Tanımlama Dokümanına uyumluluk metaveri girişi sırasında denetlenmektedir.

Metaveri kayıt işlemleri aşağıdaki yöntemlerle yapılabilmektedir:

  • Metaveri Kayıt Sayfası kullanılarak ve metaveri bileşenleri teker teker ekrandan giriş yapılarak

  • TUCBS Metvaveri Şablonuna uygun metaveri XML dokümanının yüklenmesi, doğrulanması ile (Metaveri ile ilgili XML örnek dosyasını açmak için tıklayınız.)
  • Harvest servis linkleri kullanılarak otomatik olarak

Metaveri Kayıt işlemleri için gerekli açıklama dokümanını açmak için tıklayınız.

Metaveri Kayıt işlemleri için gerekli video için Metaveri Kayıt
 

Metaveri Ekleme İşlem adımlarını içeren videolar;

Metaveri tekil tanımlayıcı için UUID üretimi konusunda rehber dokümanlar

 

 

Metaveri portal mimarisi aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.