Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Metaveri Kurumsal Kayıt

49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

 07 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" kapsamında Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin; kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi görevleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilmiştir.

Bu kapsamda tüm kurum ve kuruluşlar sorumlu oldukları ve ürettikleri coğrafi verileri metaverileri ile birlikte, tanımlama dokümanlarına uygun olarak ulusal coğrafi bilgi platformu ile paylaşırlar. Böylece farklı kurumlardan alınması gereken verilerin bir tek platform üzerinden alınmasını sağlanacaktır. Bu kapsamda hem zaman hem de maliyet tasarrufu oluşturulacaktır.

•          Sorumluluk alanındaki coğrafi verilerin tanımlama dokümanlarına uyumlu olmasının sağlanması,

•          Üretilen coğrafi verilerin erişim ve paylaşım durumlarının belirlenmesi,

•          Coğrafi verilerin metaverilerinin ulusal metaveri standartlarına uygun olmasının sağlanması,

•          Oluşturulacak olan web servislerinin (OGC standartlarında) TUCBS birlikte çalışabilirlik rehberinde belirtilen kriterlerde oluşturulmasının sağlanması,

•          Coğrafi verilere ait harita servislerinin de bulunduğu standart metaverilerin ulusal coğrafi bilgi platformuna otomatik olarak gelmesini sağlayan ulusal standartlarda harvest servislerin oluşturulmasının sağlanması,

•          Diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili coğrafi verilere erişim sağlanması için ulusal coğrafi bilgi platformundan metaveri arama/bulma/kullanma fonksiyonlarının olduğu katalog servislerinin oluşturulmasının sağlanması,

•          TUCBS altyapısı ile güvenli ağ bağlantılarının oluşturulmasının sağlanması.

Kullanıcı Yetkilendirme Süreci

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu; merkez, bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ve diğer portalı kullanan kurum ve kuruluşlar tarafından üretilip portal üzerinden servis edilen coğrafi veriler ile yine portal uygulaması içerisinde üretilen coğrafi verilerin, hangi kurum tarafından, nasıl, ne zaman, hangi detay ve hassasiyette üretildiği gibi veriye ait kimlik bilgilerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, üreten, güncelleyen ve yöneten uygulamadır.

Metaveri Kayıt Süreci

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından coğrafi veriye ait metaveri girişi için yetkilendirilen personel tarafından Metaveri Kayıt Portalı aracılığıyla yapılmaktadır. TUCBS Metaveri Tanımlama Dokümanına uyumluluk metaveri girişi sırasında denetlenmektedir.

Metaveri kayıt işlemleri aşağıdaki yöntemlerle yapılabilmektedir:

  • Metaveri Kayıt Sayfası kullanılarak ve metaveri bileşenleri işlem adımları seçilerek giriş yapılması

  • TUCBS Metaveri Şemalar erişilerek ISO 19115_1 ve ISO 19115_3 standartlarına göre Metaveri örnek XML dosyalarına ISO 19115-1 XML ve ISO 19115-3 XMLerişim sağlanarak incelenebilir.
  • Harvest servis linkleri kullanılarak otomatik olarak

Metaveri tekil tanımlayıcı için UUID üretimi konusunda rehber dokümanlar

Metaveri portal mimarisi aşağıdaki şekilde sunulmaktadır.