Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TUCBS STRATEJİ VE EYLEM PLANI

Coğrafi bilginin günümüzde kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması; üretilen verilerin kalitesi, üretim metodolojileri, maliyetleri, saklama yöntemleri ve etkin kullanımı konusunda ulusal ölçekte yeni politika ve stratejilerin geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı projesi kapsamında, coğrafi bilginin gelecekte nasıl ülkemizde hangi stratejiler ve eylemler çerçevesinde üretileceğinin yol haritası oluşturulmak istenmiştir. 2023 Türkiye hedefleri dikkate alınarak, 2028 Ulusal Coğrafi Bilgi Vizyonunun tanımlanması ve 2018-2023 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının geliştirileceği işbu çalışmada oluşacak kararlar, katılımcı, şeffaf, açık, net, somut, gerçekçi, uygulanabilir ve bütünsel fakat parçacıl yaklaşımlara hassas bir şekilde oluşturulacaktır.