Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Türkiye Entegre Coğrafi Bilgi Çerçevesi

Birleşmiş Milletler, Entegre Coğrafi Bilgi Sistemleri Çerçevesinin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında beklenenler de dâhil pek çok ekonomik, çevresel ve sosyal hedefin yerine getirilmesi için son derece önemli olduğunu ifade etmekte, coğrafi veriler ve entegre bir çerçeve olmadan düzgün ve etkili olarak ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerin yerine getirilemeyeceğini vurgulamaktadır.

Türkiye Entegre Coğrafi Bilgi Çerçevesi için ana stratejimiz, ülkemizin tüm kurumlarıyla Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) kapsamında coğrafi bilgi teknolojilerinin etkin kullanımını sağlayacak kapasiteyi oluşturmak, tüm süreçleri standardize etmek, etkinleştirmek ve bu teknolojilerin kullanımını bir karar destek sistemi olarak yaygınlaştırıp, küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaktır. Bu yolla millî bağlamda;

 • Çevreyi tehdit etmeyen, afetlerin tehdit etmediği yerleşimlerin oluşturulması,
 • Küresel iklim değişiklikleriyle mücadele konusunda etkin kararlar alınması,
 • Millî kaynaklardan yararlanarak ülkemizin enerji üretim ve maden sahalarından etkin yararlanılması,
 • Etkin tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi eylemlerle gıda, su, enerji güvenliğimizin kısa, orta ve uzun vadede sağlanması,
 • Ulaştırma ve kentsel altyapımızın iyileştirilmesi,
 • Doğal ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması,
 • Kentsel dönüşüm çalışmalarının etkili şekilde yürütülmesi,
 • Ormanların ve diğer doğal kaynakların korunması,
 • Ülke genelinde eğitim niteliğinin artırılması,
 • Daha sağlıklı bir toplum yaratılması,
 • Millî güvenliğimiz açısından stratejik hedeflere ulaşılması ve millî güvenliğimizi tehdit eden unsurların hızlı tespiti ve gerekli tedbirlerin etkin şekilde alınabilmesi,
 • Yerli ve millî teknolojilerin yaygınlaştırılması ve küresel anlamda rekabet gücümüzün artırılması,
 • Akıllı şehirler için altyapıların güçlendirilmesi,
 • Enerji verimliliğinin sağlanabilmesi,
 • Toplum genelinde tüm kamu ve özel sektör kurumlarının etkin ve kaliteli şekilde vatandaşa hizmet verebilmesi

gibi milli stratejik hedeflere ulaşılması dâhilinde gerekli olan tüm stratejik veri ve bilgilerin envanterlenmesi, bunların hızlı ve etkin şekilde analiz edilebilmesi, bu analizler neticesinde etkili kararların en hızlı şekilde alınabilmesi söz konusu olabilecektir.

Türkiye Entegre Coğrafi Bilgi Çerçevesi için tıklayınız.