Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
TUCBS Entegrasyon Çalışmalarının Önemi

TUCBS Entegrasyonu, kurumların, ürettikleri coğrafi verilerin paylaşabilir ve diğer kurumların paylaştığı coğrafi verilere ise erişimlerini sağlayarak  kullanabilir olması için yapılacak çalışmaları içeren tespit, değerlendirme, raporlama, standartlara uyumlaştırma ve entegrasyon çalışmalarını kapsayan süreçleri içermektedir.

Kurumlar hedeflerine ulaşmada entegrasyon çalışmalarından beklentileri, çalışmalara sağladıkları etki ve  etkilenmeleri göz önüne alınarak 3 grupta değerlendirilmektedir.

  1. Sadece Coğrafi Veri Üreten Paydaşlar,
  2. Hem Veri Coğrafi Üreten hem de Coğrafi Veri Kullanan Paydaşlar,
  3. Sadece Coğrafi Veri Kullanan Paydaşlar.

TUCBS Entegrasyonu Süreçleri

  1. Kurumların bünyesinde üretilen coğrafi veri, coğrafi veri servisleri ve metaveri varlığına ilişkin mevcut durumları, veri paylaşımına ilişkin mevzuat durumları, CBS ne ilişkin donanım, yazılım, ağ ve güvenlik durumları ile  CBS organizasyon birimleri ve insan kaynağına ilişkin durumları tespit edilmesi,
  2. Kurumların coğrafi verilerini paylaşabilir ve paylaşılan coğrafi verilere erişebilir hale gelmeleri için; kurumun verileri kullanılarak; veri analizi, veri akıllandırma, veri uyumlandırma, metaveri oluşturma ve coğrafi veri servisi hazırlama kapsamında yapılan eğitim, uygulama ve çalıştay organizasyonları ile tüm paydaşlarda kapasite artırımı ve farkındalık sağlanması,
  3. Kurumların TUCBS’ye tam entegre olabilmeleri için gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak önerileirn de sunularak yol haritası oluşturulması.

Ülkemizde  coğrafi veri üreticisi kurum sayısının fazlalığı dikkate alındığında, farklı kurumlardan sağlanan verilerin bir tek platform üzerinden sunulması, zaman ve maliyet tasarrufunun yanın yanı sıra mükerrer veri üretimleirnin engellenmesini sağlamak için merkezi coğrafi veri üreticisi kamu kurum ve kuruluşları ile büyükşehir belediyelerinden başlatılmıştır. Tüm kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimlere ulaşması için paydaş kurum sayısı artırılmaktadır.

TUCBS Entegrasyonu Süreçleri Tamamlandığında Sağlanacak Faydalar

  1. Sorumluluk alanındaki coğrafi verilerin tanımlama dokümanlarına uyumlu olması,
  2. Üretilen coğrafi verilerin erişim ve paylaşım durumlarının belirlenmesi,
  3. Coğrafi verilerin metaverilerinin ulusal metaveri standartlarına uygun olması,
  4. Oluşturulan olan web servislerinin (OGC standartlarında) TUCBS birlikte çalışabilirlik rehberinde belirtilen kriterlere göre yayımlanması.