Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 49

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 7/11/2019 – 30941

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu

MADDE 9- (1) Yürütme Kurulu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürünün başkanlığında; Harita Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ve Yerel Yönetimler Genel Müdürü doğal üye olmak üzere gündem maddesine göre Başkan tarafından üye olarak çağrılacak Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisindeki sorumlu kurumların Genel Müdür ve dengi yöneticilerinden oluşur.

(2) Yürütme Kurulu her yıl Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında olağan olarak toplanır ancak ihtiyaç halinde Başkan Yürütme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.  

 (3) Toplantının gündemine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının yetkili temsilcileri ya da uzmanları görüşleri alınmak üzere Başkanın daveti ile toplantıya çağrılabilir.

(4) Yürütme Kurulu en az üç üyenin katılımıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

(5) Yürütme Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(6) Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kurul tarafından belirlenen hedeflerin ülke çapında uygulanmasını izlemek ve Kurula raporlamak.

b) Coğrafi bilgi hizmetlerinin uygulanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak.

c) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi ve Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisini hazırlayarak Kurulun onayına sunmak.

ç) Coğrafi veri temalarını güncellemek ve yeni coğrafi veri temalarını tespit ederek Kurulun onayına sunmak.

d) Bakanlık tarafından hazırlanan izleme raporlarını incelemek, gerekirse tavsiye kararı almak ve Kurula raporlamak.

e) Çalışma heyetleri tarafından hazırlanan tanımlama dokümanlarını ve raporları inceleyerek Bakanlığa göndermek.

f) Acil, afet ve olağanüstü durumlara ilişkin coğrafi veri üretim ve paylaşım esaslarını belirlemek ve Kurulun onayına sunmak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ücreti belirlenmemiş verilerle ilgili ücret tarifesi belirlemek.

ğ) Kurul tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(7) Yürütme Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

TOPLANTILAR

TARİH TOPLANTI YERİ Toplantı Detayları Haber Linki
15/05/2018 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısı Yapıldı.
26/09/2018 İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri Toplantı Raporu Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının İkincisi Gerçekleştirildi.
20/12/2018 İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri Toplantı Raporu Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının Üçüncüsü Gerçekleştirildi.
22/08/2019 İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri Toplantı Raporu Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Teknik Komite Toplantısının Dördüncüsü Gerçekleştirildi.
23/12/2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplantı Raporu Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.
27/02/2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplantı Raporu Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu 2020/1 Toplantısı Gerçekleştirildi.