Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
18.Madde Uygulaması Uygulama Yazılımı

Kadastral nitelikteki taşınmazlarda bütün sosyal tesislerin, yeşil alanların, kültürel alanların, yolların ayrılarak parsellerin yola cepheli şekilde inşaat yapılabilir hale getirilmesi işlemidir.

İmar Kanunun 18’inci Maddesi gereğince, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırların dışında düzenlenmiş uygulama imar planı alanları içerisindeki arsa ve arazi düzenlemesi işlemlerinin web tabanlı gerçekleştirilmesini sağlayan uygulama yazılımıdır.

Plan sınırı çizilmesi, İmar Planında belirlenen ada ve parsellere göre kadastral parsellerin yeniden düzenlenmesi, DOP, KOP ve tahsis hesaplarının yapılmasını, düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parsellerinin çizimi, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle maliklere hisselendirilmesi, dağıtım cetvelinin oluşturulması ve dağıtım işlemleri yapılmaktadır.