Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

Ulusal Düzeyde Hazırlanan Türkiye’nin İlk; Dünyada Amerika, Hollanda ve Avustralya’dan Sonra Dördüncü “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” 24.12.2019 tarihinde yayımlandı.

30 Aralik 2019
Ulusal Düzeyde Hazırlanan Türkiye’nin İlk; Dünyada Amerika, Hollanda ve Avustralya’dan Sonra Dördüncü “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” 24.12.2019 tarihinde yayımlandı.

“2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” 24 Aralık 2019 tarihli, 30988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2019/29 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir.

“2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” www.akillisehirler.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

“2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”; şehirlerin  sorunlarına çözüm üretmek, geleceğin ihtiyaçlarına en hızlı ve verimli şekilde cevap vermek için; son 2 yıl içerisinde 12 bakanlık, 24 genel müdürlük, 28 yerel yönetim ve 100'den fazla akıllı şehir tedarikçisiyle; 145 toplantı ve 5 çalıştay düzenlenerek, İstanbul Beyoğlu ve Konya Selçuklu ilçelerinde pilot çalışmalar gerçekleştirilerek, 400 belediyede yapılan analiz ve anketler sonrasında, ulusal düzeyde tüm paydaşların katılımı ile hazırlanmış ulusal bir strateji ve eylem planıdır.

Akıllı Şehir ile amaçlanan;

  • Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,
  • Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,
  • Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,
  • Şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

 

Akıllı Şehir kavramı: “Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler” olarak tanımlanmıştır.

“2020 – 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında Akıllı Şehir Yapısı; “Akıllı Şehir Yönetimi” ve “Akıllı Şehir Uygulamaları” olmak üzere iki ana başlık altında şekillenmiştir.

“2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”, Akıllı Şehir dönüşümünün tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde ve ülkemizin coğrafi yapısı, sosyoekonomik durumu gibi farklı dinamiklerin oluşturduğu ihtiyaçları dikkate alarak ulusal ve yerel katman olmak üzere çok katmanlı bir yapıda kurgulanmıştır.

 “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”, Türkiye’nin Akıllı Şehir dönüşümüne yön vererek sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine ivme kazandıracaktır. Odağında “Etkin ve Sürdürülebilir Akıllı Şehir Yönetişimi” ve “Yetkin ve Üreten Akıllı Şehir Ekosistemi” olan strateji ile “Hayata Değer Katan Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler” vizyon olarak belirlenmiştir. Bu vizyon doğrultusunda 4 stratejik amaç, 9 hedef ve 40 eylem belirlenmiştir.

Stratejik Amaç 1: Etkin Akıllı Şehir Ekosistemi Oluşturulacaktır.

Hedef 1.1 Akıllı Şehir Ekosistemi Yönetişim Mekanizması Oluşturulacaktır.

Şehre Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Hazırlanacaktır.

Ulusal Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması ve Organizasyon Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır.

Yerel Akıllı Şehir Yönetişim Mekanizması ve Organizasyon Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır.

Akıllı Şehir Paydaşları Arasında İşbirliği ve Koordinasyon Sağlanacaktır.

Akıllı Şehir Bilgi Güvenliği Yönetişim Mekanizması ve Organizasyonu Oluşturulacaktır.

Akıllı Şehir Kapsamında Oluşturulan ve Kullanılan Kişisel Verinin Korunumu Sağlanacaktır.

Hedef 1.2. Akıllı Şehirlere İlişkin Bütüncül Mali Yönetim Sağlanacaktır.

Akıllı Şehir Yatırımlarında Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımına Yönelik Bütüncül ve Planlı Bir Yatırım Ortamı Sağlanacaktır.

Akıllı Şehir Dönüşümünde Finansal Olarak Teşvik Edici ve Kolaylaştırıcı Ortam Oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 2: Akıllı Şehir Dönüşüm Kapasitesi Artırılacaktır.

Hedef 2.1. Teknoloji Üreticileri, Çözüm Sağlayıcıları ve Hizmet Sağlayıcılarının Akıllı Şehir Dönüşüm Kapasitesi Artırılacaktır.

Akıllı Şehir Olgunluk Geliştirme Programları ve Rehberlik Mekanizması Hazırlanacak ve Hayata Geçirilecektir.

Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli Kullanılarak Akıllı Şehir Endeksi Oluşturulacak ve Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır.

Şehircilik Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Sunumunda Yer Alan Nitelikli İnsan Kaynağı Kapasitesi Artırılacaktır.

Hedef 2.2. Kent Sakinlerinin Akıllı Şehir Dönüşüm Kapasitesi Artırılacaktır.

Kent Sakinlerinin Akıllı Şehir Çözüm Üreticilerine Dönüşümüne İmkân Sağlayan Ortamlar Oluşturulacaktır.

Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Gelişim Alanları Akıllı Bölgeler Olarak Değerlendirilecektir.

Stratejik Amaç 3: Akıllı Şehir Dönüşümünde Kolaylaştırıcı ve Yönlendirici Ortam Oluşturulacaktır.

Hedef 3.1. Akıllı Şehir Mimarisi Oluşturulacaktır.

Akıllı Şehir Terminolojisi, Akıllı Şehir Veri Sözlüğü, Akıllı Şehir Birlikte Çalışabilirlik Modeli ve Referans Mimari Modeli Oluşturulacaktır.

Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi ve Ulusal Akıllı Şehir Veri Paylaşım Yönetişimi Platformu Geliştirilecek, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır.

Yerel Akıllı Şehir Mimarisi ve Veri Paylaşım Platformları Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır.

Ulusal ve Yerel Akıllı Şehir Açık Veri Platformları Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır.

Hedef 3.2. Akıllı Şehir Teknoloji Üreticileri, Çözüm Sağlayıcıları ve Hizmet Sağlayıcıları Arasında İşbirliği ve Etkileşim Ortamı Oluşturulacaktır.

Kamu Değeri Yüksek Akıllı Şehir Projeleri Geliştirilerek Etkin Bir Şekilde Planlanması, Hayata Geçirilmesi ve Yaygınlaştırılması Sağlanacaktır.

Akıllı Şehir Teknoloji Radarı Oluşturulacaktır.

Akıllı Şehir Pazarı Oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 4: Şehircilik Hizmetlerinde Akıllı Şehir Dönüşümü Sağlanacaktır.

Hedef 4.1. Akıllı Şehir Çözümlerine Yönelik Paydaşların Katılımı Artırılacaktır.

Şehircilik Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesinde Akıllı Şehir Çözümlerinin Kullanımına İlişkin Kullanıcıların Katılımı Artırılacaktır.

Hedef 4.2. Akıllı Şehir Çözümleri Kullanılan Şehircilik Hizmetlerinin Kullanımı Yaygınlaştırılacaktır.

Akıllı Şehir Çözümü Kullanılan Şehircilik Hizmetlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması Amacıyla Hizmet Sunum Kanalları İyileştirilecek ve Çeşitliliği Artırılacaktır.

Akıllı Şehir Çözümü Kullanılan Şehircilik Hizmetlerine Yönelik Tanıtım Kanalları Çeşitlendirilecektir.

Hedef 4.3. Akıllı Şehir Bileşenlerinin Hizmet Bütünlüğünde Olgunluğu Artırılacaktır.

Akıllı Şehir Çözümleri Kullanımı İle Şehircilik Hizmetlerinin Hizmet Bütünlüğünde Sunumu Sağlanacaktır.

Akıllı Şehir Bileşeninin Olgunluğu Artırılacaktır

 

 

Proje Ekibi:

İsmail TÜZGEN Genel Müdür
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAR Genel Müdür Yardımcısı
Dursun Yıldırım BAYAR Daire Başkanı
Hakan GÜVEN Şube Müdürü
Harun BADEM Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Eda Soylu SENGÖR Y Harita Mühendisi
Bestami KARA  Harita Mühendisi
Gökhan BİLGİN Harita Mühendisi
Gülenay ŞAHİN Y Şehir Plancısı
Buket GÜLŞEN Şehir Plancısı

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır