Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü

E-Devletin Coğrafi Veri Altyapısı Kurulmaktadır

21 Eylül 2020
E-Devletin Coğrafi Veri Altyapısı Kurulmaktadır

Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlanmaktadır.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile üniversiteler arasında coğrafi verilerin, birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak paylaşımı ve kullanımı amacıyla coğrafi veri temalarına ilişkin standartların belirlenmesi çalışmaları Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir.

Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik standartlar belirlendi.  

Veri standartları ile; ülkemizde üretilen her türlü verinin ortak bir dil çatısı altında, ulusal ihtiyaçlar ve menfaatler gözetilerek en doğru şekilde üretilmesini sağlamak, uyumlu, kaliteli, güvenilir, ulusal ve uluslararası standartlara uygun veri üretilmesi ve çok amaçlı kullanıma uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar ile; 20 adet coğrafi veri temasına ilişkin veri tanımlama dokümanları ISO ve TSE standartlarına uygun olarak 09 Temmuz 2020 Tarihli ve 31180 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2020 yılında yapılan çalışmalar ile; geriye kalan 12 adet coğrafi veri temasına ilişkin veri tanımlama dokümanları da ISO ve TSE standartlarına uygun olarak 18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yayımlanan Coğrafi Veri Tanımlama Dokümanlarına:

https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs adresinden

Uygulama Şemalarına:

https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/tucbs/tucbs_uml_model/index.htm adresinden

Erişim sağlanabilmektedir.

Güncellenen Arazi Kullanımı Tanımlama Dokümanı ile; Planlı Arazi Kullanımı başlığı altındaki standartlar, Mekansal Planlar ile üretilen coğrafi verilerin de standart, açık ve paylaşılabilir bir formata kavuşmasını sağlamıştır. Böylece, mekânsal planlar akıllı plan verisi olarak hazırlanacak, analizler yapılabilecek ve sorgulanabilecek, elektronik ortamda planların erişilebilirliği artırılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ürettikleri coğrafi verileri bu standartlara göre uyumlaştırma sürecine başlamışlardır. 

Artık Coğrafi Veriler Aynı Standarlarda Üretilerek, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunda Yayınlanacak.

Standartlara uygun olarak üretilen verilerin de ortak bir elektronik altyapı üzerinden https://www.atlas.gov.tr/ sunulması başlatılmış olup kurum, kuruluş ve yerel yönetimler bu sistem altyapısı üzerinden verilere erişim sağlamaktadırlar.

Coğrafi verinin üretimi, paylaşımı ve karar alma süreçlerinde kullanımına ilişkin politikalar belirlenmektedir.

Gökyüzünden denizlerin dibine uzanan konum ve geçmişten geleceğe uzanan zaman boyutunda hemen hemen her yerde ve farklı şekillerde coğrafi veri vardır. Böylesi zengin ve karmaşık veri çok sayıda kurum, kuruluş ve hatta bireyler tarafından toplanmakta ve çeşitli araçlar ve sistemler aracılığı ile kullanılabilmektedir.

Günümüzde verinin ve özellikle coğrafi bilginin kullanımı, çeşitli ihtiyaçlar nedeniyle giderek artmaktadır. Bu artış sadece veri hacmi ile sınırlı olmayıp aynı zamanda farklı kullanım alanlarında da olmaktadır.

Felaket yönetiminden sağlık alanına, çevre korumadan inşaat sektörüne uzanan ve bir zamanlar birbiri ile etkileşimi az ama giderek iç içe giren pek çok sektör coğrafi veriyi daha sıklıkla kullanır hale gelmektedir.

Organize coğrafi bilginin sağladığı faydalar arttıkça, veriye ve sağlanan hizmetlere olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Bu husus, coğrafi verinin farklı teknoloji ve yaklaşımlar kullanan sektör ve alanlar tarafından yeniden kullanılabilmesini de gerektirmektedir.

Farklı coğrafi veri, servis ve uygulamaların birleştirilmesine olanak sağlandı.

Coğrafi veri ve coğrafi bilgi sistemi ile ilgili bir diğer husus ise; kullanılan her bir veri veya sistemin elde edilen sonucu anlamsal olarak güçlendirdiği, bütünleştirdiği ve aynı zamanda ciddi katma değer sağladığıdır. Yani farklı coğrafi bilgilerin birarada kullanılabilmesi elde edilen faydayı önemli oranda arttırmaktadır.

E-devlet hizmetlerinin geliştirilmesi ve olgunluk düzeylerinin artırılması için teknik düzeyde birlikte çalışabilme ve işbirliği ortamı sağlanmaktadır.

Coğrafi veriyi merkeze koyan birlikte çalışabilirlik kavramı şu anda ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanan kalkınma sürecinin ve e-devlet çalışmalarının hızlandırılması, etkinleştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından da büyük önem arz etmektedir.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri; coğrafi bilginin birlikte kullanılabilirliği hususunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak üzere tüm paydaşları aktif bir şekilde bir araya getirerek ülkemizin kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır