Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Tarihçe

Tarihçe


“Avrupa Komisyonu’nun Mekansal Bilgi Altyapısı’na (INSPIRE : Infrastructure for Spatial Information) ilişkin ilk çalışmalar Eylül 2001 tarihi itibariyle Avrupa Mekânsal Veri Altyapısı (E-ESDI) Uzman grubunun Brüksel’de bir araya gelmesi ile başlamıştır.
INSPIRE Uzman grubuna dönüşen grubun üyeleri, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Çevre Ajansı temsilcileri ile Üye Ülkelerin çevresel ve coğrafi bilgi gruplarının görevlendirdiği kişilerden oluşmaktadır.
Gözlemci olarak hükümet ve sivil toplum temsilcileri de bu çalışma gruplarına davet edilmişlerdir.
2002’de imzalanan bir mutabakat zaptı uyarınca Mart 2003’te INSPIRE için bir çerçeve direktif taslağı hazırlanmıştır.
Direktifin ayrıntılı uygulamalarına yönelik INSPIRE Çalışma Programı ise 2005’te yayımlanmıştır.
INSPIRE Çalışma Programında, Mekânsal Veri İlgi Toplulukları uzman kişiler, teknik yeterlilik, mali kaynaklar, kullanıcı politikaları ve mekânsal bilgi aktarıcıları konularını birarada değerlendiren kendiliğinden örgütlenmiş topluluklar olarak tanımlanırken, Yasal Yetkili Örgütler, yerel, bölgesel, ülkesel ve uluslararası düzeyde yetkili ve belli bir konudaki veri kaynağından sorumlu kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.
Bakanlığımız da Haziran 2010 tarihi itibarıyla (9.6.2010 tarih ve 4302 sayılı Müsteşarlık Olur’unu takiben) Yasal Yetkili Örgütlere üye olmuştur.
Avrupa Komisyonu kapsamında sürdürülen bir dizi yasal çalışma sonucunda 15 Mayıs 2007’de Avrupa Birliği Mekânsal Bilgi Altyapısını kurmak üzere INSPIRE Direktifi yürürlüğe girmiştir.
Direktif, meta veri, verilerin teknik özellikleri, ağ hizmetleri, veri ve hizmet paylaşımı, izleme ve raporlama konularında ortak Uygulama Kurallarını kabul etmeyi gerekli bulmaktadır.