Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Çalışma Organları

Çalışma Organları


2002 yılında delege Wallström, Solbes and Busquin INSPIRE girişiminin geliştirilmesinde ilk adım olarak ENV, ESTAT ve JRC arasında bir işbirliği yapılması hususundaki mutabakat zaptını kabul etti.
Mutabakat zaptının yenilenmesi ve güncellenmesinin ardından bir INSPIRE Direktif Önerisi, Komisyon tarafından kabul edilene kadar bu mutabakat zaptı yürürlükte kalmıştır. Komisyon, öneriyi Temmuz 2004’te kabul etmiştir.
Güncellenen mutabakat zaptı 2006 yılında imzalanmış, INSPIRE girişimi üzerinde Çevre Genel Müdürlüğü (DG Environment), EUROSTAT ve Ortak Araştırma Merkezi (JRC) hizmetleri arasında devam eden işbirliğine bir temel hazırlanmıştır.
Mutabakat zaptı, 2013 yılının sonuna kadar, rol ve sorumlulukları, çalışma düzenlemeleri ve işbirliği mekanizması belirlenmiştir.
Direktifin uygulanabilmesi için temel başarı etmeninin INSPIRE’ın tüm uygulama sürecindeki uyumu sağlayacak etkin ve verimli eşgüdüm mekanizmasının oluşturulması kadar öne çıkan her bir hizmet için sürekli ve kesin rol ve sorumluluk tanımının yapılması da olduğu kabul edilmiştir.
İşbirliği yapan üç kurum da INSPIRE’ın uygulanmasına dahil olacak farklı topluluklarla ilgili olarak açıklık ve şeffaflık taahhüdünde bulunmuştur.


Avrupa Komisyonu INSPIRE Takımı


INSPIRE takımı Çevre Genel Müdürlüğü (DG Environment), Eurostat ve Ortak Araştırma Merkezi (JRC) olmak üzere üç Genel Müdürlüğün personelinden oluşur. Avrupa Komisyonu INSPIRE takımının rolü uygulama kurallarının geliştirilmesidir.


Çevre Genel Müdürlüğü (DG Environment)


Çevre Genel Müdürlüğü, INSPIRE’la ilgili tüm mevzuat ve politika konularında koordinatör olarak hareket eder.
Mevzuatla ilgili eylemlerinin tesis edilmesi ve takip edilmesi Çevre Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Eurostat bu konularda destekleyici ve tavsiyeci olarak çalışır.
Çevresel politikalardaki INSPIRE’in öncelikli olarak odaklanması ve Avrupa Çevre Ajansı ile bağlantısı sayesinde Çevre Genel Müdürlüğü INSPIRE için çevre konulu politika koşullarını bir uygulama çerçevesi olarak belirlemektedir.


Eurostat


Eurostat, INSPIRE için genel uygulama koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Eurostat ve Ortak Araştırma Merkezi müşterek bir şekilde, Ortak Araştırma Merkezi tarafından önerilen teknik yaklaşımları ve sağlanılan çözümleri dikkate alarak ve Komisyon’un Coğrafi Bilgi servisler arası grubu ve Çevre Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen politika gereksinimlerine uygun olarak yapılandırılmış çalışma programını hazırlar.
Direktifin kabulünü takiben, Eurostat uygulama ile ilgili sorumluluklarının bir parçası olarak INSPIRE için sekreterya hizmetlerini sağlamaktadır.


Ortak Araştırma Komitesi(JRC)


Ortak Araştırma Merkezi, INSPIRE’ın genel teknik koordinatörü olarak çalışmaktadır. Ortak Araştırma Merkezi, INSPIRE teknik altyapısının ayakta kalmasını ve geliştirilmesini temin etmekte ve Avrupa ile uluslararası araştırma grupları arasındaki ilişkiyi güvence altına almaktır.


INSPIRE Komitesi(IC)


Uygulama esaslarının düzenleyici yapısı, Komisyondan bu esasları INSPIRE Komitesine gönderme yaparak Üye Ülke Temsilciler Komitesine sunmasını gerektirmektedir.
INSPIRE Komitesi, Komisyona yardımcı olacak genel görevleri üstlenmekte ve komisyon tarafından teklif edilen taslak Uygulama Kuralları hakkında görüş bildirmektedir. Bu görüş oylama yoluyla belirlenmektedir.


Üye Ülkeler Temas Noktası


Her üye ülke genellikle resmi makamlardan seçilmiş INSPIRE ile ilgili olarak Komisyon’la irtibattan sorumlu bir temas noktası atamalıdır.
Bu temas noktasının görevi INSPIRE’in, ulusal mevzuat çalışmalarına aktarılmasının sonuçlarını temin etmektir.
Temas noktaları, INSPIRE’ın kendi ülkelerinde uygulanması hakkında düzenli bilgiyi sağlamakla ve üye ülke adına Komisyon’a rapor vermekle sorumludur.


İlk Harekat Kabiliyeti Görev Gücü (IOC TF)


İlk Harekat Kabiliyeti Görev Gücü (Initial Operating Capability Task Force (IOC TF)), INSPIRE hizmetlerinin uygulanması için üye ülkelere destekçi olmak ve yardımda bulunmak ve Avrupa Komisyonu INSPIRE cografi portalı’nın birlikte çalışabilirliğini temin etmek amacıyla Haziran 2009 tarihinde oluşturulmuştur.
İlk Harekat Kabiliyeti Görev Gücü, tüm üye ülkelerin ulusal mekânsal veri altyapısı mimarisinin tasarımından ve hizmet uygulanmalarından sorumlu temsilcilerinden oluşur.
İlk Harekat Kabiliyeti Görev Gücü’nün öncelikli odağı INSPIRE hizmetlerinin keşif ve görüntülemesi üzerinedir.