Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Bakanlığımızca Katılım Sağlanan Inspire Konferansları

Bakanlığımızca Katılım Sağlanan Inspire Konferansları


1.KATILIM : 15-19 HAZİRAN 2009, Rotterdam/ HOLLANDA


15-19 Haziran 2009 tarihinde Rotterdam’da düzenlenmiş olan “Küresel Mekansal Veri Altyapısı 11. Dünya Konferansı” konulu INSPIRE konferansına Bakanlığımızdan, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Zeynep Koç, Aslı Ölmez, Fulya Battal katılmıştır. Bilindiği üzere, o tarihlerde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı altında çalışan bir şube müdürlüğü ölçeğinde coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları sürdürülmekteydi.
Ayrıca anılan isimlere ek olarak İmar Planlama Dairesi Başkanlığından Sayit Altın, Mehmet Çaldıran ve Stratejik ve Fiziki Planlama Dairesi Başkanlığından Emrah Söylemez katılmıştır. Söz konusu konferans üç başlık altında yürütülmüştür.


11. Dünya GSDI Konferansı INSPIRE Konferansı Hollanda SDI Sonuçları ve Sorunları
Ayrıntılı bilgi için (Bkz. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2009/index.cfm)


2.KATILIM : 22-25 HAZİRAN 2010, Kraków/ POLONYA


22-25 Haziran 2010 tarihinde Kraków’da düzenlenmiş olan, “İşbirliği çerçevesi olarak INSPIRE” konulu konferansa, 8.4.2010 tarihinde Müsteşarlık Makamına sunulan bilgi notu sonucu ve Makamın talimatları gereği, Bakanlığımızdan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bekir Tüzel ile Bilişim ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı şube müdürlerinden Dr. Ebru Alarslan ve Süleyman Salih Birhan katılmıştır. Konferansta özellikle iki tema üzerine yoğunlaşılmıştır.
Avrupa Birliğine üye olmayan komşu ülkelerin mekânsal veri altyapısının geliştirilmesi sırasında edinilen deneyimleri
Küresel boyuttaki genel oturumlarla Avrupa ve dünyadaki konuyla ilgili kurum ve kuruluşların arasında yaratılan birliktelik ve işbirliği içinde çalışma ortamı
Bu konferansa toplamda 670 bilim adamı, eğitmen, girişimci, yönetici ve 50 ülkeden sivil toplum örgütü temsilcisi katılmıştır.
Ülkemizden de; Çevre ve Orman Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd.Şti.nden katılım sağlanmıştır.
INSPIRE Konferansı öncesi 22 Haziran 2010 tarihinde bir dizi çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda yer alan belli başlı konular şöyle özetlenmektedir:
INSPIRE Direktifini Uygulamada Ortak Bir Proje
Avrupa’da En İyi Mekânsal Veri Altyapısı Uygulamaları
Mekânsal Planlama Verilerinde Beraber Çalışabilirlik
INSPIRE Mekânsal Veri Hizmetlerinde Uygulama Kurallarına Gidiş
23-25 Haziran 2010 tarihlerinde paralel olarak düzenlenen Konferans oturumları ise günler itibarıyla şaqığdaki gibi listelenmiştir:
23.06.2010 Oturumları: INSPIRE Genel Oturumu, Veri Politikaları ve Lisans Alımı, Meta veri, INSPIRE Genel Raporlar, Ulusal Çerçeveler, INSPIRE Raporları-Verilerin Teknik Özellikleri(Ek I), INSPIRE Ağ Hizmetleri, Küresel Boyuta Akışta Açılım ve İerik, Uluslararası İşbirliği, Tematik Çalışma Gruplarına İlişkin Raporlar (Ek II ve III), Eğitim ve Farkındalığın Artırılması, cografi portal ve Kayıtlar, Sanayi Oturumu
24.06.2010 Oturumları: Küresel Boyut Genel Oturumu, Seçilen Tematik Alanlara İlişkin Küresel Bakış Açıları, Tematik Topluluklar, Mekânsal Planlama, Yeni ve Evrimleşen Araç ve Teknolojiler, Jeoloji Tematik Oturumu, Küresel Zemin Gözlem Sistemlerinin Sistemine EuroGEOSS’un katkısı, Sosyal ve Ekonomik Etkiler, Geoss Üzerine Avrupa Araştırma Projeleri, Bölgesel Deneyimler
25.06.2010 Oturumları: Polonya Genel Oturumu, Avrupa Birliğine Üye Olmayan Komşu Ülkelerle İşbirliği Çerçevesi Olarak INSPIRE, Milletler Üstü Mekânsal Veri Altyapısı Projeleri, Pilot Uygulamalar, Araçlar ve Kontrol, Toparlanma ve Konferans Kapanışı
(Bkz.inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/4)


3.KATILIM: 27 HAZİRAN–01 TEMMUZ 2011, Edinburg/ İNGİLTERE


INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community= Avrupa Birliği'nin Mekânsal Bilgi Altyapısı) Konferansı 27 Haziran–01 Temmuz 2011 tarihinde Edinburg'da düzenlenmiş olup Bilişim ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı şube müdürlerinden Dr. Ebru Alarslan ve Oruç Volkan Akkoyunlu, Jeoloji Mühendisi Reyhan Yıldız Aydoğan, Hidrojeoloji Mühendisi Aslı Ölmez, Jeofizik Mühendisi Aslı Bozkurt ve Fulya Battal katılmıştır.
Bu yılki konferans özellikle şu üç tema üzerine yoğunlaşmıştır:
• Çevreyi korumak ve biyoçeşitliliğin azaltılmasını engellemek için INSPIRE çalışmalarının enerji verimliliği ve sera gazı emilimininin azaltılmasına katkılarının gösterilmesi (Sürdürülebilir Gelişme)
• INSPIRE çalışmaları Avrupa'nın Sayısal Gündemi'ne (Europe's Digital Agenda) ve e-devlet hizmetlerinin geliştirilmesine katkıları (Akıllı Gelişme)
• Yeni işler için yeni beceriler düşüncesi kapsamında INSPIRE için yeni yollar açılması (Kapsamlı Gelişme)
INSPIRE Konferansı öncesi 27–28 Haziran 2011 tarihlerinde bir dizi çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda yer alan belli başlı konular şöyle özetlenmektedir:
• Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Ortak Veri Modelleri
• En İyi Ağ Uygulaması Avrupa Toprak Verisi İin Coğrafi Veri Servisi (Geodata-Services for European Soil Data- GS Soil) ve bu uygulamanın INSPIRE çalışmalarına Katkıları,
• Birlikte Çalışabilirlik Nedir Ve Nasıl Ölçülür?
• Bölgesel Yenilik ve Büyüme İin Bir Araç Olarak INSPIRE
28 Haziran - 01 Temmuz 2011 tarihlerinde paralel olarak düzenlenen Konferans oturumları ise günler itibarıyla aşağıdaki gibi listelenmiştir:
• 28.06.2011 Oturumları: INSPIRE Örgütlenmesi I, İngiltere üzerinden INSPIRE Veri Sağlayıcılarının Görev Koordinasyonu, Coğrafi Veri Portalları ve Veri Girişleri I, Eğitim ve Farkındalığın Arttırılması, Bölgesel ve Yerel Mekânsal Veri Altyapısı II, INSPIRE Örgütlenmesi II, Almanya'da INSPIRE Koordinasyonu, Coğrafi Veri Portalları ve Kayıtlar II, Eğitim ve Farkındalığın Arttırılması
• 29.06.2011 Oturumları: Kıyı/Deniz Mekânsal Veri Altyapısı, Tematik Çalışma Grupları Raporları, Kullanım Hakları Çerçevesi I, INSPIRE Teknik Uygulamaları, İsveç Mekânsal Veri Altyapısı Gelişiminin Değerlendirmesi, Çevresel Uygulamalar I, Yeni Araçlar I, Veri ve Hizmet Kullanım Hakları Uygulamalarından Edinilen Dersler, Biyoçeşitlilik
• 30.06.2011 Oturumları: Uluslararası Mekânsal Veri Altyapısı Projeleri I, Mekânsal Veri Hizmetleri I, Tematik Çalışma Grup Raporları, Mekânsal Veri Altyapısı: Edinilen Dersler ve Avrupa Deneyimlerinden İyi Uygulama Örnekleri, Küresel Bakış Açıları, Çevresel Uygulamalar II, Uluslararası Mekânsal Veri Altyapısı Projeleri II, Mekânsal Veri Hizmetleri II, INSPIRE Uygulama Verileri, Çevresel Uygulamalar III, Uluslararası Mekânsal Veri Altyapısı III, Mekânsal Veri Hizmetleri III, Yeni Araçlar II, INSPIRE ve E-Devlet I
• 01.07.2011 Oturumları: Tematik Çalışma Grupları Raporları, INSPIRE ve E-Devlet II, INSPIRE Uygulama Verileri, Coğrafi Veri Portalları ve Veri Girişi III, Çevresel Uygulamalar IV
Ayrıca, bu yılki Konferansta ilk defa Bakanlığımız Bilişim ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak Görev yapan Dr. Ebru Alarslan'a INSPIRE Örgütlenmesi-II Başlıklı Genel Oturum için Oturum Başkanlığı teklif edilmiştir. Bu oturumda aşağıdaki sunuşlar yapılmıştır.
• Flanders'te Mekânsal Veri Altyapısı Uygulamaları: Paydaş Yaklaşımı (Bart Januarius)
• Mesaj Gönderme: Gelecekte INSPIRE Değişmeden Kalabilecek mi? (Jandirk Bulens)
• Paylaşılan Veriye İlişkin Ortak Yaklaşım (Chris Jarvis)
• Açıklamalı Raporlara Dayalı Yaklaşım Kullanılarak Coğrafik Bilgi Altyapısının Açıklanması (Henk Koerten)

Oturum sonrasında hazırlanan değerlendirme raporu INSPIRE Düzenleme Komitesine teslim edilmiştir