Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Yazılım Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Görevleri

1)    Bakanlık bilişim politikalarına uygun birlikte çalışma standartlarını belirlemek.
2)    Yazılım geliştirme/bakım şartnamelerine, Bakanlık bilişim politikaları çerçevesinde görüş vermek.
3)    Başkanlığın yatırım bütçe planlama faaliyetlerini yönetmek ve bunlarla ilgili olarak Bakanlığın ilgili birimine göndererek; Kalkınma Bakanlığı’na Yatırım Bütçesi olarak sunmak, 
4)    Bakanlık uygulamalarını güçlendirmek ve güncel teknolojiye uygunluğunu sağlamak amacıyla, ulusal ve/veya uluslararası projeleri araştırmak, değerlendirme raporları oluşturmak,  uygulamaya alınmasına karar verilen projeleri ilgili birimler ile planlamak, izlemek, 
5)    Bakanlık veri tabanlarının tasarım, kurulum ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak, standartlar doğrultusunda yönetmek,
6)    Veri tabanlarının verimliliğini arttırmak için gereken önlemleri almak/aldırmak. 
7)    Veri tabanlarına erişim ve yetkilendirme işlemlerini yapmak, 
8)    Veri tabanlarının yedekleme işlemlerini yönetmek, 
9)    Bakanlık birimlerinin internet ve intranet sayfalarının tasarım, geliştirme, düzenleme ve koordinasyonunu sağlamak, 
10)    Bakanlık internet ve intranet sayfalarının güncel olarak sürekliliğini sağlamak. 
11)    Bakanlık internet sitesinden duyuru, haber ve içeriklere ilişkin yayınlama ve arşivleme işlemleri yapmak,
12)    Bakanlık bilişim politikasına uygun yazılım geliştirme standartlarını oluşturmak, yazılım teknolojilerini takip etmek, yazılımlarının iyileştirilmesi için tedbirler almak, 
13)    Başkanlığa intikal eden yazılım geliştirme taleplerini yazılım geliştirme ve birlikte çalışma esasları çerçevesin, analiz ve tasarımını yapmak/yaptırmak, geliştirmek ve/veya geliştirilmesini sağlamak, güncelleme ve test işlemlerini yapmak/yaptırmak,
14)    Bakanlık yazılımlarının hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirler almak/aldırmak,
15)    Diğer kurumlarla veri alış/verişini sağlayacak sistemleri oluşturmak, yetkilendirme işlemlerini yapmak,
16)    Bakanlık Elektronik Doküman Yönetim Sistemine ilişkin iyileştirme, geliştirme, eğitim ve destek hizmetlerini vermek/verdirmek.
17)    Başkanlık uygulamalarının yardım masası hizmetlerini yürütmek, kullanıcı talepleri değerlendirmek, sorunların çözülmesini sağlamak, 
18)    Bakanlık bünyesinde kullanılan uygulamalar için Kullanıcı Politikaları doğrultusunda kullanıcı tanımı, yetkilendirme vb. işlemlerini yapmak, 
19)    Başkanlık uygulamalarına ilişkin kullanıcı ve işletmen dokümanları hazırlamak/hazırlatmak ve bunlarla ilgili eğitim programlarını ilgili birim ile koordine etmek.,
20)    Bakanlık e-imza ve mobil imza temin ve yenileme süreçlerini takip etmek.
21)    Başkanlık faaliyet alanına ilişkin ulusal ve/veya uluslararası proje ve çalışma gruplarına katılmak, 
22)    Faaliyet alanına ilişkin olarak Genel Müdür tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.