ÇALIŞMA GRUPLARI

ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/12/2014 No : 2014/7179 Dayandığı Kanunun Tarihi : 3/5/1985 No : 3194 Dayandığı KHK’nin Tarihi : 29/6/2011 No: 644 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 20/3/2015 No : 29301 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 55

Çalışma Grupları

MADDE 6-

(1) Çalışma grupları, çalışma konusuna göre koordinatör sorumlu ve sorumlu kurum temsilcilerinden oluşur. Gerektiğinde konusuna göre ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile özel sektör kurum ve kuruluşlarından temsilci alınabilir. Genel Müdürlük her çalışma grubuna üye verir.

(2) Çalışma grupları, Teknik Komite tarafından belirlenen usul ve esaslara göre çalışır ve ihtiyaç duyulan konularda alt çalışma grupları oluşturabilir.

(3) Bakanlıkça yapılacak veri tanımlaması çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla uyum içinde yapılmasını sağlamak üzere tüm coğrafi veri temaları için bir tema çalışma grubu Bakanlıkça oluşturulur. Tema çalışma gruplarının başkanlığı o temanın koordinatör sorumlu kurumu tarafından yürütülür.

(4) Kurum ve kuruluşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyaç duyulan diğer konularda da Bakanlıkça çalışma grupları oluşturulabilir.

(5) Çalışma grupları; teşkiline esas konularda çalışmalar yapmak, bu konular ile ilgili planladığı, yürüttüğü ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında rapor hazırlamak ve Teknik Komiteye sunmakla görevlidir

***********************************************

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde aşağıdaki konularda çalışmalar şube müdürülükleri seviyesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda, "Çalışma Grubu" konularına göre yapılan çalışmalar, Daire Başkanlığı liderliğinde ilgili tüm paydaşların katılımı ile yürütülmektedir. 

  • Mevzuat Çalışma Grubu (Kanun, yönetmelik, yönerge, kurumlar arası protokol çalışmaları, insan kaynakları yetkinlik belirleme, birlikte çalışabilirlik usul ve esasları, çalışma grupları usul ve esasları vb. belirler, mevzuatın çıkarılmasını sağlar)
  • Coğrafi Bilgi Altyapı ve Koordinasyon Çalışma Grubu (Çalışma gruplarının oluşturulması, faaliyetlerinin yürütülmesi, sekreterya hizmetlerini yürütür)
  • Standartlar Çalışma Grubu (Genel Kavramsal Model, Veri Tanımlama Dokümanı Şablonu ,  ISO TC211-TSE Standartları , hazırlanan veri tanımlamalarını ve standartlarını kontrol eder, yayınlar)
  • Metaveri Çalışma Grubu (Metaveri profilini belirler, kurumların metaverilerini hazırlamalarını sağlar,....)
  • Coğrafi Veri Portali Çalışma Grubu (Portal, ağ servisleri vb. çalışmalarını yürütüyor)
  • Eğitim Çalışma Grubu (İnsan kaynakları kapasite geliştirme faaliyetlerini yürütür, yeterlik ve yetkinlikleri belirler, belgelendirme yapar)
  • Tanıtım Çalışma Grubu (CBS Etkinliklerini düzenler)
  • İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu (Tüm kurumların faaliyetlerini izler, metaveri, veri uyumlaştırma, veri servisleri ile ilgili izleme ve raporlama faaliyetlerini yürütür)

************************************************

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan projeler ile gerekli görülen konu ve temalara ait çalışma gruplarının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. 

 

************************************************

 

Methodology for the development of data specifications: baseline version (D 2.6, Version 3.0)