Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Görevleri

 1. Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, 
 2. Genel Müdürlüğümüzde görevli personellerin her türlü özlük işlemlerini yürütmek.
 3. Genel Müdürlük hizmet birimlerinin kurulması, kaldırılması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak,
 4. Genel Müdürlük bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 5. Evrak ve arşiv işlemlerini ve imha edilecek evrakları, ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek,
 6. Genel Müdürlüğümüz personellerine ait lojman, misafirhane, kreş vb. taleplerle ilgili işlemleri yürütmek,
 7. Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri, güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve taşıma hizmetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak, 
 8. Genel Müdürlüğün strateji ve politikalarını Ulusal kalkınma stratejisi ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde belirlemek ve gerekli çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek
 9. Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve çalışmaları yürütmek,
 10. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimi, ALO 181 Bilgilendirme Hattı üzerinden iletilen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak,
 11. İç kontrol, kalite yönetim sistemi ve kurumsal risk yönetimi ile ilgili çalışmaları koordine etmek,
 12. Genel Müdürlük faaliyetleri kapsamında yürütülen eğitim, bilgilendirme faaliyetlerinin ilgili birimler ile koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak,
 13. Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetleri, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda temin etmek,  
 14. Genel Müdürlüğe ait taşınır envanter listesini tutmak ve yılsonu işlemlerini yürütmek,
 15. Genel Müdürlüğün faaliyet konularında gerekli mevzuatın oluşturulması için koordinasyonu sağlayarak hazırlamak,
 16. Genel Müdürlüğün her türlü protokol, sözleşme vb. hukuki işlemlerini yapmak,
 17.  Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak