Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Yeşil Teknolojiler Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Yeşil teknoloji ve akıllı şehirlere ilişkin temel ilke ve yaklaşımları belirlemek, bu konuda gerekli idari, teknik, eğitsel, finansal ve benzeri çalışmalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  2. Yeşil teknoloji ve akıllı şehirlere yönelik uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak, rehberlik, kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
  3. Yeşil teknoloji ve akıllı şehir uygulamaları ile ilgili yazılımları geliştirmek, politika ve strateji çalışmalarını yürütmek, projeler gerçekleştirmek, eşgüdüm sağlamak ve yaygın kullanımı temin etmek üzere faaliyette bulunmak,
  4. Akıllı şehirler ve kent bilgi sistemleri ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin araştırma, olgunluk değerlendirme, izleme, endeksleme ve raporlama faaliyetleri yürütmek,
  5. Şehir endeksinin hazırlanmasına, geliştirilmesine, izlenmesine ve sunulmasına ilişkin faaliyetler yürütmek, şehir endeksi sisteminin işletilmesini sağlamak,
  6. Akıllı şehir bilgi paylaşım portalının yönetimini ve güncelliğini sağlamak,
  7. Yeşil teknolojiler terminolojisini hazırlamak ve güncelliğini sağlamak,
  8. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek, uluslararası veri paylaşım ağlarına katıla
  9. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.