Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Yaygınlaştırma Ve Tanıtım Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Genel Müdürlük faaliyetleri kapsamında yürütülen eğitim, bilgilendirme faaliyetlerinin ilgili birimler ile koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak,
  2. Coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin ülke genelinde nitelikli insan kaynağı ve kapasitesinin artırılması ile araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmek,
  3. Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamındaki işleri ilgili Daire Başkanlıkları ve Personel Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak,
  4. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası çalıştay, konferans, sempozyum, panel vb. etkinlikleri bütün gereksinimleri ile yaparak, gerekli koordinasyonu sağlamak,
  5. Genel Müdürlüğün yapmış olduğu faaliyet ve projelere ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile karşılıklı kazanım sağlayacak iş birliklerinin oluşturulması için görüşmeleri yaparak, iletişim faaliyetlerini yürütmek,
  6. Genel Müdürlüğün yapmış olduğu faaliyet ve projelerin yaygınlaştırılmasına yönelik yazılı ve görsel tanıtım materyallerinin (kitap, broşür, afiş, video vb.) içeriklerinin oluşturularak, takibini sağlayarak süreci sonuçlandırmak,
  7. Genel Müdürlüğün yapmış olduğu faaliyet ve projelere ilişkin etkinlik çalışmalarını ve başarılarını içeren doküman ve bilgilerin hazırlanarak yazılı/görsel ve sosyal medyada etkin biçimde yer almasını sağlamak ve ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu yürütmek, 
  8. Genel Müdürlüğün yapmış olduğu faaliyet ve projelerin yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal etkinliklerde Genel Müdürlüğün fiilen katılımı için tanıtım amaçlı stant kurma çalışmalarını yürütmek,
  9. Görev kapsamına giren konularda araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  10. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.