Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Veri Paylaşımı Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Bakanlık, özel veya resmi kurum ve kuruluşlarca üretilen coğrafi veri ve servislerine ait metaverilerin, Ulusal Metaveri Profiline uygun olarak, üretilmesi, uyumlaştırılması ve paylaşılması için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,  
  2. Coğrafi veri ve servislerine ait metaverilerin analiz edilmesi ve raporlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  3. Coğrafi veri servisleri ile metaveri servislerinin eş güdümünü sağlamak,
  4. Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak için gerekli iş ve işlemleri yapmak, 
  5. Görev kapsamına giren konularda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  6. Görev kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
  7. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.