Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Satın Alma Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununda belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek,
  2. Satın alma ve cari harcamalar ile ilgili işlemleri yürütmek,
  3. Genel Müdürlüğe ait demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak,
  4. Hurda haline gelmiş taşınırların yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yürütmek,
  5. Yılsonu sayım işlemlerine göre taşınır hesabını hazırlamak ve Sayıştay’a sunmak,
  6. Haciz işlemleri ile ilgili borç tespitlerini yapmak ve ilgili birimlere bilgi vermek, gerektiğinde ödeme ile ilgili hazırlıkları yaparak ilgili birime göndermek,
  7. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.