Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)

Birimin (BelgeCBS) amacı

Birim, CBS alanında ülkemizde nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacına yönelik; ulusal meslek standartları ve belgelendirme programlarını esas alarak personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.


Birimin görev, yetki ve sorumlulukları

(1) Birimin yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) CBS alanında belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerek yapısal, gerekse yönetimsel tüm zorunlulukları yerine getirmekle yükümlü olmak,
b) Belgelendirme faaliyetlerine yönelik belirlenen politika, misyon, vizyon ve hedefler çerçevesinde kararlar almak, bunları uygulamak ve geliştirmek,
c) Kuruluş amacına uygun bir KYS oluşturmak ve çalışmalarını bu çerçevede gerçekleştirmek,
ç) Belgelendirmesini yapacağı programlar kapsamında akredite olmaya, yetki almaya ve işbirliği yapmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
d) Belgelendirme kararı dışında, belgelendirmeyle ilgili uygun gördüğü işler için başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
e) Sınav takvimine, adayların sınav ücretlerine, başvuru almaya ve değerlendirmeye yönelik usul ve esasları belirlemek,
f) Belgelendirme süreciyle ilgili olarak; belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının değiştirilmesi, askıya alınması, iptali ve gözetim gibi her türlü bireysel ve düzenleyici kararı almak,
g) Belgelendirme faaliyetlerini yaparken uygun gördüğü işler için danışmanlık hizmeti almak,
ğ) Kendine ait kayıt ve arşiv sistemi oluşturmak,
h) Belgelendirme sınavı öncesi, sırası ve sonrasında gerekli organizasyonu yapmak,
ı) Belgelendirme faaliyetleri kapsamında oluşabilecek riskleri en aza indirgeyerek bunların yönetimini kontrol altına almak,
i) Birimi MYK ve TS EN ISO/IEC 17024 şartlarına uygun olarak yapılandırmak,
j) Faaliyet alanında yapacağı kapsam geliştirme, daraltma, askıya alma veya iptal etme konularında MYK ile gerekli girişimleri başlatmak ve sonuçlandırmak,
k) Ulusal standartlar ve yeterlilikler ile TS EN ISO/IEC 17024 standartlarını takip etmek, güncelliğini korumak,
l) Belgelendirme kararı almak ve uygulamak.
(2) Belgelendirme süreciyle ilgili kararların alınmasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluk birime ait olup başka bir kuruma devredilemez.