Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Mevzuat Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Genel Müdürlük görevleri konularında; gerekli mevzuatı hazırlamak, protokol, sözleşme vb. hukuki işlemleri ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yürütmek, Kurum ve kuruluşlardan gelen mevzuat çalışmaları ile ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak ve Genel Müdürlüğümüzden istenen görüşleri ilgili birimlere bildirmek.
  2. Genel Müdürlüğümüze ait Performans Programının hazırlanması ve takibini, Faaliyet raporlarının hazırlanması ve takibini, Tedbir Programlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak, Orta Vadeli Plan ve Kalkınma Programı kapsamında gerekli çalışmaları koordine etmek, Stratejik Plan çalışmalarını Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.
  3.  Genel Müdürlük faaliyet alanları dâhilinde hedef, politika ve strateji oluşturulması ile ilgili işlemleri yürütmek, 
  4. Yatırımlara ilişkin istatistikî bilgi ve verileri hazırlamak,
  5. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimi ve ALO 181 Bilgilendirme Hattı üzerinden gelen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak,
  6. Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında; Genel Müdürlüğümüz birimlerine ait Daire Başkanlıkları iş süreçlerinin düzenlenmesini koordine etmek,
  7. İç kontrol, kalite yönetim sistemi ve kurumsal risk yönetimi ile ilgili çalışmaları koordine etmek,
  8. Yazılı ve sözlü soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin koordinasyonu sağlayarak görüş hazırlamak, 
  9. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.