Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeleri yapmak, uygulama yazılımlarını geliştirmek, ulusal düzeyde programlar hazırlamak, işbirliği projeleri yapmak,
  2. Kent bilgi sistemleri kapsamında çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak,
  3. E-Belediye Bakanlık Bulut Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının geliştirilmesine, işletilmesine, bakımına, yaygınlaştırılmasına ve yönetimine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
  4. Uygulamaların yardım masası hizmetlerini yürütmek, işletilmesine, bakımına ve yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
  5. Daire Başkanlığı sorumluluğunda olan uygulamalara ilişkin versiyon kontrol sistemini tesis etmek, yönetmek ve diğer şube müdürlükleri ile eşgüdüm sağlamak,
  6. Görev alanına ilişkin konularda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen verilerin analiz edilmesi için çağdaş uygulamalar doğrultusunda çalışmalar yapmak,
  7. Görev alanına ilişkin konularda uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak,
  8. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek,
  9. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.