Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Coğrafi Yazılımlar Şube Müdürlüğü

Görevleri

 1. Başkanlığa intikal eden web servisi talepleri, coğrafi/kent bilgi sistemi yazılım projeleri üretme, yazılım geliştirme taleplerini, yazılım geliştirme ve birlikte çalışma esasları çerçevesinde, analiz ve tasarımını yapmak/yaptırmak, geliştirmek ve/veya geliştirilmesini sağlamak, güncelleme ve test işlemlerini yapmak/yaptırmak, web servisi ve coğrafi yazılımlarının hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirler almak/aldırmak,
 2. Bakanlık ve diğer kurumlarla coğrafi veri alış/verişini sağlayacak sistemleri oluşturmak, yetkilendirme işlemlerini yapmak,
 3. Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen; uzaktan algılama, navigasyon, yönetim, otomasyon ve dokümantasyon sistemleri konularında uygulama, geliştirme, izleme ve işbirliği projeleri faaliyetlerini yürütmek,
 4. Bakanlık coğrafi bilgi sistemi yazılımlarının altyapılarına yönelik teknolojik standartları belirlemek, geliştirmek, gerekli teknik desteği sağlamak,
 5. Mekânsal analiz ve iş zekâsı konusunda yazılım çözümleri üretmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 6. Yeni nesil ve gelişen teknolojiler doğrultusunda 3 boyutlu simülasyon ve blok zincir mimarisine dayalı teknolojik çözümler geliştirmek, yaptırmak,
 7. Orta Katman web servisi mimarisine yönelik olarak kütüphane yapısı oluşturmak, güncellemek, orta Katman çalışma prensibine yönelik birlikte çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
 8. Görev alanı konulara ilişkin olarak ilgili daire başkanlıkları ve Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışmalar yürütmek,
 9. Uygulamalara ilişkin kullanıcı ve işletmen dokümanları hazırlamak/hazırlatmak ve bunlarla ilgili eğitim programlarını ilgili birim ile koordine etmek,
 10. Bakanlık web servisi havuzunun tasarım, kurulum ve güncellemelerini yapmak/yaptırmak, standartlar doğrultusunda yönetmek, izleme ve raporlamasını yapmak, web servisi havuzunun verimliliğini arttırmak için gereken önlemleri almak/aldırmak,
 11. Görev kapsamına giren konularda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 12. Görev kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
 13. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.