Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Coğrafi Veri Temini Şube Müdürlüğü

Görevleri

 1. Bakanlık birimlerinde ihtiyaç duyulan altlık haritaların, uzaktan algılama verilerinin, coğrafi verilerin ve veri servislerinin temin etme, üretme/ürettirme, belirlenmiş standartlara uygunluğunu kontrol etme, güncelleme, düzenleme ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak, 
 2. Doğal afetler öncesi ve sonrasında Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan coğrafi verileri temin etmek, etkin bir şekilde paylaşıma sunmak ve Genel Müdürlüğe bağlı diğer birimleri koordine etmek,
 3. Bakanlık tüm yazılımlarında mekana dayalı veri üretimi gerçekleştirilen uygulamalar içerisindeki verilerin ilişkisel koordinasyonu sağlamak,
 4. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunu kurmak, yönetmek, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 5. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden coğrafi veri ve servislerin, Bakanlık bünyesinde ve ulusal ölçekte paylaşılması, erişim ve güncelliğinin sağlanması ile ilgili uygulama, düzenleme, geliştirme, izleme, raporlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 
 6. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna sunulacak coğrafi veri servislerinin ve veri bilgilerinin tanımlama dokümanlarındaki standartlara uygunluğunun kontrol edilerek Ulusal Coğrafi Bilgi Platformunda yayınlanmasını ve takibini sağlamak,
 7. Bakanlık, özel veya resmi kurum ve kuruluşlarca üretilen veri ve servislerin, belirlenmiş ulusal standartlara uygun üretilmesi ve mevcut olanların ise bu standartlara uyumlaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
 8. Bakanlığın, veri ve bilgi erişim ve paylaşımı gibi amaçlarla diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla yapacağı her türlü sözleşme, protokol, mutabakat zaptı çalışmalarında teknik görüş vermek,  
 9. Görev kapsamına giren konularda araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 10. Görev kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
 11. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.