Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
COĞRAFİ VERİ ALTYAPI DAİRE BAŞKANLIĞI

Görevleri

 1. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine ilişkin idari faaliyetleri yürütmek, raporlamak, dokümanlarını oluşturmak, talepleri alarak ilgili kurullara sunmak
 2. Ulusal coğrafi bilgi altyapısı kapsamında oluşturulan program, strateji ve eylem planlarının izleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,
 3. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu ve Yürütme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 4. Coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin ülke genelinde nitelikli insan kaynağı ve kapasitesinin artırılması ile araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmek, Ulusal Meslek Standartları ve Yeterliliklerinin hazırlanması, güncellenmesi çalışmalarını yürütmek,
 5. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası çalıştay, konferans, sempozyum, panel vb. etkinlikleri yaparak, gerekli koordinasyonu sağlamak,
 6. Genel Müdürlüğün yapmış olduğu faaliyet ve projelere ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine ilişkin iletişim faaliyetlerini yürütmek,
 7. Genel Müdürlüğün yapmış olduğu faaliyet ve projelerin yaygınlaştırılmasına yönelik yazılı ve görsel tanıtım materyallerinin oluşturulmasını, yazılı/görsel ve sosyal medyada etkin bir şekilde yer almasını, tanıtılmasını sağlamak,
 8. Genel Müdürlüğün yapmış olduğu faaliyet ve projelerin yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal etkinliklerde tanıtım faaliyetlerini yürütmek,
 9. Coğrafi İzin, lisans ve akreditasyon faaliyetlerini yürütmek,
 10. Coğrafi Bilgi Sistemi eğitimi ve uzmanlığı için tanımlanmış olan standart, kapsam ve programı veren eğitim kurumları ile ilgili sertifikalandırma işlerini yapmak, yaptırmak,
 11. Görev kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
 12. Genel Müdürlük stratejisi ve vizyonuna dayalı olarak çalışma heyetleri oluşturmak, organize etmek, raportörlüğünü sağlamak.
 13. Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.