Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Coğrafi Teknolojiler Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili güncel teknolojiyi takip etmek ve Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinde kullanımını sağlamak, 
  2. Coğrafi bilgi teknolojilerinin ülkede etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak, uygulamaların işletilmesine, bakımına ve yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almak, iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
  3. Coğrafi bilgi sistemlerinin altyapısını ve kapasitesini geliştirmek üzere proje ve programlar hazırlamak, gerekli görülmesi durumunda araştırma ve geliştirme merkezleri, enstitüler ve laboratuvarlar kurmak veya kurulmasını teşvik etmek,
  4. Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin kullanımında kurumlar arası eşgüdüm faaliyetlerini yürütmek,
  5. Stratejik plan çalışmalarını, daire başkanlığına bağlı birimler ile koordine etmek, yürütmek.
  6. Faaliyet planlarını takip etmek, dokümante etmek,
  7. Daire başkanlığını ilgilendiren proje ve çalışmalara ilişkin bilgi notları düzenlemek, araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
  8. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.