Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
COĞRAFİ TEKNOLOJİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görevleri

 1. Coğrafi Bilgi Sistemlerine ilişkin yazılım faaliyetlerini yürütmek,
 2. Coğrafi bilgi sistemlerinin altyapısını ve kapasitesini geliştirmek,
 3. Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen yeni nesil teknolojileri araştırma ve kazandırmak,
 4. Coğrafi Bilgi Teknolojilerinin kullanımında kurumlar arası eşgüdüm faaliyetlerini yürütmek,
 5. Bakanlık web servisi faaliyetlerini yürütmek,
 6. Bakanlık bilişim politikaları çerçevesinde coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili bilişim sistemleri mimarisi, yazılım geliştirme/bakım şartnamelerine görüş vermek, standart oluşturmak,
 7. Görev kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda kurumsal temsilde bulunmak,
 8. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında analiz ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,
 9. Özel kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile konusunda işbirliğine dayalı çalışmalar yapmak,
 10. Bakanlık birimlerinde ihtiyaç duyulan Coğrafi Bilgi Sistemi altlık ihtiyaçlarını karşılamak,
 11. Doğal afetler öncesi ve sonrasında Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan coğrafi verileri temin etmek, etkin bir şekilde paylaşıma sunmak, altyapıyı hazırlamak ve koordine etmek,
 12. Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna ilişkin çalışmaları yürütmek 
 13. Bakanlık, özel veya resmi kurum ve kuruluşlarca üretilen veri ve servislerin, belirlenmiş ulusal standartlara uygun üretilmesi ve mevcut olanların ise bu standartlara uyumlaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
 14. Bakanlık, özel veya resmi kurum ve kuruluşlarca üretilen coğrafi veri ve servislerine ait metaveri faaliyetlerini yürütmek, 
 15. Bakanlığın, veri ve bilgi erişim ve paylaşımı gibi amaçlarla diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla yapacağı her türlü sözleşme, protokol, mutabakat zaptı çalışmalarında teknik görüş vermek,  
 16. Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak için gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 17. Genel Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.