Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Genel Müdürlük bütçesini, mevzuatı uyarınca belirlenen bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, bütçe kayıtların tutmak, bütçe gerçekleme ve uygulama sonuçlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
  2. Genel Müdürlüğümüzde görevli personellerin maaş ödemelerini, varsa icra kesintilerini, personel hakkındaki yargı kararlarına ait tahakkuk ettirilen ödeme işlemlerini, yolluk ve harcırah ödemelerinin gerçekleştirilmesi için tahakkuk evraklarını İlgili Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
  3. İşe yeni başlayan ve işten ayrılan personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş ve işten çıkış bildirim işlemlerini yapmak, personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerinin ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamak,
  4. Merkez ve taşra teşkilatının internet servis sağlayıcılarına abonelik işlemlerini yürütmek ve internet erişimi karşılığında gerekli ödeme işlemlerini yapmak,
  5. Genel Müdürlüğün her türlü giderine ait ödeme emri belgesini düzenleyerek tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
  6. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.