Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Ar-Ge ve Finansman Şube Müdürlüğü

Görevleri

  1. Akıllı şehirlere yönelik proje geliştirme çalışmaları yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,
  2. Finansman, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  3. Akıllı şehirler kapsamında insan kaynağı, finans kaynağı ve teknik bilgi beceri kaynakları geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,
  4. Görev alanlarında enstitü, araştırma ve geliştirme merkezi ile yaşayan laboratuvarlar kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütmek,
  5. Akıllı şehirlere yönelik fon ve hibeler ile işbirliği programlarını takip etmek, duyurmak, ulusal ve/veya uluslararası projeleri araştırmak, değerlendirme raporları oluşturarak makama sunmak,
  6. Ülke düzeyinde akıllı şehir proje yönetim standartlarına ilişkin çalışmalar yapmak, proje envanterini oluşturmak ve izlemek,
  7. Akıllı şehir projelerinin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak için kullanılmak üzere finansman modelleri geliştirmek,
  8. Akıllı şehir pazarını elektronik ortamda tesis etmek, işletim ve yönetimini sağlamak,
  9. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek,
  10. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.