Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
AKILLI ŞEHİRLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görevleri

 1. Yeşil teknoloji ve akıllı şehir uygulamaları ile ilgili yazılımları geliştirmek, politika ve strateji çalışmalarını yürütmek, projeler gerçekleştirmek, eşgüdüm sağlamak ve yaygın kullanımı temin etmek üzere faaliyette bulunmak,
 2. Yeşil teknolojiler, akıllı şehirler ve kent bilgi sistemleri ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin araştırma, izleme, endeksleme ve raporlama faaliyetleri yürütmek,
 3. Yeşil teknoloji ve akıllı şehirlere yönelik uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak ve kapasite geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek, ulusal ve uluslararası işbirliği programları gerçekleştirmek ve rehberlik yapmak,
 4. Şehir endeksinin hazırlanmasına, geliştirilmesine, izlenmesine ve sunulmasına ilişkin faaliyetler yürütmek, şehir endeksi sisteminin işletilmesini sağlamak,
 5. Yeşil teknoloji ve akıllı şehirlere yönelik finansman modelleri geliştirmek, ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası finansmana ve yatırıma dönük faaliyetler yürütmek,
 6. Uluslararası fon ve hibeler ile işbirliği programlarını takip etmek, duyurmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, proje geliştirme çalışmaları yapmak,
 7. Enstitü, araştırma ve geliştirme merkezi ile yaşayan laboratuvarlar kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütmek,
 8. Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeleri yapmak,
 9. E-Belediye Bakanlık Bulut Kent Bilgi Sistemi uygulamalarının geliştirilmesine, işletilmesine, bakımına ve yönetimine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak,
 10. Akıllı şehir terminolojisini, birlikte çalışabilirlik modelini, veri sözlüğünü, referans mimari modeli ve ulusal akıllı şehir mimarisini hazırlamak ve güncelliğini sağlamak,
 11. Akıllı şehir ve coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen yönetim, otomasyon ve dokümantasyon sistemleri ile ilgili uygulama, düzenleme, geliştirme ve izleme faaliyetleri yürütmek,
 12. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını koordine etmek, uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak
 13. Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.